iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Отчетоха проект в Радомир за над 80 хил. лв.

Отчетоха проект в Радомир за над 80 хил. лв. 06_1435215299

На заключителната пресконференция, която се проведе на 24 юни 2015 година в МИКЦ „Европа“ гр. Радомир, бяха отчетени резултатите по проект „Надграждане компетенциите на администрацията на община Радомир за повишаване на нейната ефективност“ по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 рег. М13-22-39/30.01.2014г., който стартира на 30.07.2014г. Проектът е на стойност 86 260,70 лева.

Ръководителят на проекта г-жа Любка Димитрова, подробно представи заложените цели, целевите групи, очакваните и постигнати резултати с изпълнението на проекта. Тя даде висока оценка за постигнатите резултати и заяви , че увеличаването на изискванията на обществото към работата на служителите е сериозно предизвикателство пред администрацията и налага познанията и опита да се черпят чрез различни обучения. Така се изграждат успешно добри условия на работа, принцип на екипност в организацията на дейностите, добро изпълнение на функциите на служителите за повишаване на доверието на гражданите и бизнеса .

По проекта са обучени общо 108 служители от администрацията :

- 8 служители са преминали обучение в Института по публична администрация – 4 служители на ръководна длъжност и 4 служители от обща и специализирана администрация, където придобиват допълнителни знания и умения за подобряване на професионалната си компетентност.

- 25 служители са преминали през чуждоезиково обучение по английски език

- 25 служители от администрацията са преминали през обучение за компютърна грамотност- ниво напреднали

- В 2 групови- изнесени обучения – общо 50 служители от общинска администрация са преминали обучение на тема „ Умения за управление на стреса и управление на времето” и „ Комуникативни и презентативни умения”.

Проектът е реализиран успешно и постига основната си цел- „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“.

Чрез проведените обучения на служителите и с придобитите им знания и умения се допринася, както за изпълнението на стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет“ , така и за реализиране на очакванията на гражданите и бизнеса към повишаване ефективността на работата на служителите от местната администрация и качеството на предоставяните услуги.

На пресконференцията присъстваха служители на Общинска администрация – Радомир, граждани и представители на медии.

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Източник: zapernik.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.