Loading

Национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците от V клас

Национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците от V клас

На 22 октомври 2015 година се проведе национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците от V клас „Четенето – ключът за повишаване на грамотността на нацията” по изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 - 2020), приета от Министерски съвет с протоколно решение № 44.5 от 22.10.2014 година.
Измерването бе осъществено чрез представителна извадка, включваща 5079 ученици от цялата страна, като броят на училищата бе 272.
Средният резултат за страната (в точки) е 16,27. С резултат от 19,12 точки регион Перник е на трето място в класацията. По показател „надхвърля изискванията” нашите ученици отново заемат престижното второ място, съвместно с регион Смолян.
Отличните резултати на учениците от V клас са естествено продължение на също така отличните резултати на учениците от регион Перник от ІV клас по български език и литература на националното външно оценяване за учебната 2014/2015 година, класирани на второ място в страната.
От регион Перник участваха 10 училища: СОУ „Васил Левски” град Брезник, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” село Драгичево, VІІ ОУ “Г. С. Раковски” град Перник, ХІ ОУ „Елин Пелин” град Перник, ХІІ ОУ „Васил Левски” град Перник, ХІІІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Перник, ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Перник, V СОУ „П. Р. Славейков” град Перник, VІ СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Перник и СОУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” град Перник.
Петокласниците работиха върху тест, състоящ се от три текста, върху които бяха формулирани задачи за четивната грамотност на учениците. Времето, необходимо за решаване на задачите, бе един учебен час.
Провеждането на изследването в началото на учебната година, в началото на прогимназиалния етап има за цел да очертае постиженията на учениците при работата им с различни видове текст, както и да се откроят съществуващите проблеми, което да подпомогне реализирането на образователните политики на всеки отделен Регионален инспекторат по образованието.

РИО - Перник

Снимки

Вход с фейсбук профил: