iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Проектът за крепостта Кракра е без нарушения

Проектът за крепостта Кракра е без нарушения 02_1392223697

Няма нарушения при реализирането на проекта за крепостта “Кракра”, сочат три проверки. В община Перник е получено становище на Управляващия орган по ОП ”Регионално развитие” във връзка с извършена цялостна проверка по сигнал за нередности при изпълнението на проект „Подобряване на туристическата атракция-Средновековна крепост „Кракра Пернишки” в гр.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Перник и свързаната с нея инфраструктура”. Проверката е извършена от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” при
Министерството на регионалното развитие. В становището се подчертава изрично, че направената извънредна проверка на място е по сигнал от месец септември 2013 г. за извършени нередности при изпълнението на проекта. С цел максимална обективност на направения правен анализ, управляващият орган е изпратил писма до министъра на културата и до директора на Националния институт за недвижимо културно наследство, в които е поискана информация по въпроси, поставени в сигнала. По повод на постъпилия сигнал, екип от експерти е извършил проверка на място в периода от 15 до 16 октомври 2013 г. Проверяващият екип е констатирал, че изпълнените дейности по проекта „в частта реконструкция/реставрация
на крепостни зидове са в пълно съответствие с предварително одобрената апликационна форма и договор”.

В становището се посочва, че е получена информация от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство при Министерството на културата във връзка със сигнала за нередности по проекта. В писмото на ГД ИОКН се посочва, че във връзка с появилите се в медиите твърдения за незаконосъобразно изпълнение на дейностите по проекта е назначена цялостна проверка на обекта. Освен това е постъпило и искане от Окръжна прокуратура-Перник за предоставяне на резултатите от проверката във връзка с постановление за възлагане на проверка на Окръжна прокуратура Перник от 27.09.2013 г. Заключението на управляващия орган, на базата на извършената проверка е, че „всички КРР и СМР са изпълнени по одобрената проектна документация. Съставени са необходимите протоколи и актове по време на строителството.

Обектъте изпълнен в съответствие със съгласуваната и одобрена проектнадокументация. Проектното решение, разработено по метода на
интерпретация със съвременни материали е коректно като подход по
отношение на оригинала.” Заключението на екипа от експерти, извършил проверката на място във връзка с подадения сигнал за нередности е:”Постигната е целта на проект „Реставрация, консервация, експониране и подобряване на туристическата атракция „Средновековна крепост Кракра Пернишки”, гр. Перник, опазване, социализация и превръщането й в привлекателен туристически продукт” да се създаде атрактивен комплексен туристически продукт и увеличаване на посетителския поток”.

В становището на управляващия орган се посочва още, че е направен
анализ на твърдението за нарушение от правна страна. Той показва, че: няма нарушения на разпоредби на ЕС; няма нарушена национална
разпоредба; няма предвиден размер на финансова корекция. С оглед на
всичко това, не е налице „нередност” по смисъла на чл.2 от Регламент /ЕО/ №1083/2006 на Съвета. Становището на управляващия орган, изпратено до кмета на община Перник завършва с констатацията: ”Предвид на гореизложеното, Ви уведомяваме, че УО на ОПРР предприема следните окончателни мерки по сигнала: сигналът се приключва с прекратяване, поради липса на нарушение, съответно поради липса на нередност. Поради окончателното приключване на дейностите, заложени по проекта, екипът е представил цялата необходима документация в управляващия орган за окончателно финансиране. В тази връзка в края на януари 2014 г. е извършена трета цялостна проверка по изпълнението на проект „Подобряване на туристическата атракция - Средновековна крепост „Кракра Пернишки” в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура”, извършена от контролиращия орган по ОП"Регионално развитие" - Министерството на
регионалното развитие. Това информираха от община Перник. От
съставения след проверката констативен протокол ясно се вижда, че при проверката не са констатирани груби нарушения или злоупотреби, които биха могли да доведат до някакви санкции за община Перник. Направените констатации от страна на проверяващите имат по-скоро методичен характер. Проверяващите са извършили измервания на място за установяване на реално изпълнените видове строително-монтажни работи. От изготвения протокол за направените измервания става ясно, че при проверката не са констатирани нередности при изпълнението на проекта, за които община Перник може да бъде санкционирана. Под протокола за извършените измервания по време на проверката стоят подписите на членовете на проверяващия екип на МРР.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com