iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите

Веднага след фестивала Сурва, общината организира публично обсъждане на Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите:

ЗАПОВЕДТА: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Н А Р Е Ж Д А М:

Да се предостави Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Перник за 2013 г. за публично обсъждане.

Публичното обсъждане да се проведе на 05.02.2013 г. от 14.00 часа в Конферентната зала на “Двореца на културата” – гр.Перник. Публичното обсъждане да се организира от Дирекция “Икономическо развитие и управление на собствеността”.

Заповедта и Проекта за Програмата да се публикуват в местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най-малко 15 дни преди крайният срок за обсъждане, както и извлечение от Заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване. Писменните предложения по проектите, да постъпват в отдел “Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник.

Телефони за контакти 684-322 и 684-262 – Делка Георгиева и Зорница Иванова. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.Кмет д-р Симеон Василев.

Ето и текста на самата програма(източник pernik.bg):

ПРОЕКТ ! ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2013 г.

І. Общи положения
Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разработена в изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.
Основна задача е управлението и разпореждането с имоти общинска собственост да става с грижата на добър стопанин в интерес на гражданите на общината и в съответствие със Закона за общинската собственост, Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, както и останалите законови и подзаконови нормативни документи

В този смисъл основните приоритети в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, са:

ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост:
1. Очаквани приходи: - 14 150 000 лв.
1. Приходи от управление на имоти – общинска собственост – 1 650 000 лв. В това число:
1.1. приходи от наеми на помещения – 750 000 лв.
1.2. приходи от наем на земя – 750 000 лв.
1.2. приходи от ползване на пазари, тротоари и улични платна – 150 000 лв.
2. Приходи от разпореждане с имоти общинска собственост- 11 500 000 в това число:
2.1 приходи от продажба на сгради – 2 500 000 лв.
- приходи от продажба по ЗОС – 2 000 000 лв.
- приходи от продажба на жилища по реда на чл.36, ал.1 от Наредбата за
условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища – 500 000 лв.
2.2. Приходи от продажба на земя /терени/ - 8 000 000 лв.
2.3. Приходи от учредяване на ограничени вещни права – право на строеж,
пристрояване, надстрояване и сервитутни права – 1 000 000 лв.
3. Приходи от концесии – 1 000 000 лв.
2. Необходими разходи: - 100 000 лв.

2.1.Разходи за подготовка и провеждане на процедури - 100 000 лв.

ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учряване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесии.

1. Описание на имотите за отдаване на концесия чрез открита процедура и публично –
частно партньорства.
1.1. Терен от 850 кв.м. – част от училищните дворове на IV, VІ, ІХ, XII, ХІІІ
училища за изграждане на спортни площадки.
1.2 Терен от 3000 кв.м. в кв. Кристал за изграждане на приют за животните.
1.3. Хижа – Кралев дол
1.4. Пет броя обществени тоалетни в гр. Перник
1.5. Спортен комплекс за зимни игри „Металург”
1.6. Северна зона на градски парк – гр. Перник
1.7. Минерална вода – с. Рударци и кв. Бела вода
1.8. Язовир с. Мещица
1.9. Терен УПИ XIX, кв. 20 от 8 629 кв.м.- с. Кладница - „Делта хил” –
предназначен за озеленяване и зона за отдих.
1.10. Терен УПИ VII, кв. 17 от 2060 кв.м. – с. Кладница – „Делта хил” –
предназначен за детска градина.
1.11. Ски писта „Цоцевица” – гр. Перник.

2. Описание на терени за продажба по ЗОС.
2.1. УПИ ІІІ, кв.70 по плана на гр.Перник-кв.”Ралица” с площ от 1430 кв.м.
2.2. УПИ VІ, кв.159 по плана на гр.Перник-кв.” Проучване”, с площ 927кв.м.
2.3. УПИ VІІ, кв.159 по плана на гр.Перник-кв.” Проучване”, с площ 2293кв.м..
2.4. УПИ VІІІ, кв.233 по плана на гр. Перник, кв. „Изток” с площ 3057 кв.м.
2.5. УПИ IX, кв. 9, с. Чуйпетлово, общ. Перник, с площ 209 кв.м.
2.6. УПИ II, кв. 31, с. Кралев дол, общ. Перник, с площ 2 779 кв.м.
2.7. УПИ I, кв. 31, с. Кралев дол, общ. Перник, с площ 1 355 кв.м., в едно с масивна сграда на два етажа, със ЗП 316 кв.м.
2.8. УПИ IV, кв. 310 по плана на гр. Перник, кв. „Пригаров район” с площ 556 кв.м.
2.9. ПИ с идентификатор 55871.508.10, с площ на имота – 267 кв.м.
2.10. ПИ с идентификатор 55871.510.1692, с площ на имота – 16 516 кв.м., Незастроен имот за производствен, складов обект,обособена – индустриална зона.
2.11. ТЕРЕН от 200 000 кв.м.- представляващ част от ПИ с идентификатор 55871.510.1690, с площ -335 282 кв.м., Незастроен имот за производствен, складов обект, обособена – индустриална зона.
2.12. ПИ с идентификатор 55871.510.1117, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, гр.Перник-кв.”Калкас” с площ от 10 073 кв.м.
2.13. УПИ ХХ, кв. 57 по плана на с. Кладница, община Перник с площ от 625 кв.м.
2.14. УПИ VІІІ, кв. 57 по плана на с. Кладница, община Перник с площ от 630 кв.м.
2.15. УПИ XVІІІ, кв. 54 по плана на гр. Перник, кв. „Църква” с площ 977 кв.м.
2.16. УПИ IV, кв. 54, гр. Перник, кв. Църква, с площ 1 087 кв.м., в едно с масивни сгради на един етаж, със ЗП съответно 273 кв.м. и 6 кв.м.
2.17.УПИ ІІ, кв.253 по плана на гр. Перник, ЦГЧ с площ от 1111 кв.м.
2.18. УПИ ІІ, кв.1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, с площ от 6427 кв.м.
2.19. УПИ ІІІ, кв. 402, регулационния план на гр. Перник, кв. Бела вода, с площ от 6 041 кв.м., в едно с масивна сграда на три етажа, със ЗП 649 кв.м. /бившо ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”/.
2.20. УПИ VI, кв. 92, с. Дивотино, общ. Перник, с площ от 1 220 кв.м., в едно с сграда на един етаж, със ЗП 293 кв.м.
2.21. УПИ III-За безвредни производствени дейности, кв. 44, гр. Батановци, с площ на имота - 2 850 кв.м.
2.22. УПИ V-За спорт и обслужващи дейности, кв. 44, гр. Батановци, с площ на имота - 4534 кв.м.
2.23. УПИ VІІ-826, кв. 80, регулационния план на гр. Батановци, с площ от 686 кв.м., в едно с масивна сграда на два етажа, със ЗП 79 кв.м.
2.24. УПИ XVІІ-517, кв. 70, регулационния план на гр. Батановци, с площ от 478 кв.м., в едно с масивна сграда на един етаж, със ЗП 73 кв.м.
2.25. ПИ 55871.511.819 по кадастралната карта на гр. Перник, с площ 549 кв.м., за който по регулационния план на гр. Перник, кв. Църква е отреден УПИ II-За ветеринарна лечебница, кв. 43.
2.26. УПИ II-общ., кв. 18, с. Чуйпетлово, общ. Перник, за жилищно строителство, с площ на имота - 253 кв.м.
2.27. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ по чл.19 за землищата на гр. Перник, гр.Батановци и селата Драгичево, Г.Бучино, Мещица, Витановци, Расник, Вискяр, Богданов дол, Студена, Зидарци, Витановци
2.28. ТЕРЕН № 000306 по КВС представляващ скали и пясъци находящ се в землището на с.Студена с площ 35.216 дка
2.29. Поземлени имоти № 000033, 000006, 000967, 000810 по КВС на с.Студена.
2.30. Поземлени имоти № 114192, 111001, 114194, 114170, 111003 и 111002 по КВС на с. Боснек.
2.31. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственици на законно построени върху нея сгради
3. Описание на сгради за продажба по ЗОС.
3.1. ОБЕКТ, представляващ сграда с идентификатор 55871.515.1433.1 Брой нива на обекта: 2/два етажа/ със ЗП 87,00 кв.м и РЗП – 174,00 кв.м., предназначение: Сграда за търговия, с административен адрес: гр. Перник, ул.”Младен Стоянов”.
3.2. СГРАДА „Кравеферма” – с. Мещица, общ. Перник.
3.3. Недостроена сграда за търговия и услуги – с. Боснек
3.4. Бивше ОУ” ХР. Ботев” – с. Богданов дол
3.5. Бивше ОУ”Никола Вапцаров” – с. Мещица
3.6. Бивше Основно училище в кв. Църнел, с. Люлин
3.7. Бивше Основно училище с.Черна гора
3.8. Къща – гр. Перник, кв.Мошино между бл.4 и бл.6
4. Описание на общински жилища за продажба по Наредбата за условията и реда
за управление и разпореждане с общински жилища .
4.1. Продажба на 30 броя общински жилища по реда на чл.36 от НУРУРОЖ
5. Описание на имотите за учредяване ограничени вещни права /право на строеж/.
5.1. Гаражи № 107, 112, 114,119, 122, 128, 40, 41, 42 на един етаж с ЗП 21 кв.м. ситуирани в УПИ І, кв. 31 по плана на гр. Перник, кв. Изток
5.2. Обект № 1 за изграждане на жилищна сграда на 5 /пет/ етажа, с площ на застрояване 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м. ситуиран в кв. Изток УПИ VІ, кв. 63.
5.3. Обект № 2 за изграждане на жилищна сграда на 5 /пет/ етажа, с площ на застрояване 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м., ситуиран в кв. Изток , УПИ VІ, кв.63.5.4. Обект № 1 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 333 /триста тридесет и три/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”.
5.5. Обект № 2 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”.
5.6. Обект № 3 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”.
5.7. Обект № 4 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”.
5.8. Обект № 5 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.31, по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”.
5.9. Обект № 1 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 75 кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.38, по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”.
5.10. Обект № 2 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 46 кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.38, по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”.
5.11. Обект № 3 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 100 кв.м., ситуиран в УПИ І, кв.38, по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”.
5.12. ПЕТНА с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 за изграждане на гаражи на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 21 кв.м., ситуирани в УПИ ІІ, кв. 210, гр. Перник, кв. Изток, отреден “За гаражи”.
5.13. ПЕТНО № 1 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 130 кв.м. и РЗП 260 кв.м., ситуирано в УПИ І, кв. 70, гр. Перник, кв. Изток, отреден “За жилищно строителство, трафопост и търговски обект”.
5.14. ПЕТНО № 1 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 96 кв.м. и РЗП 145 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден “ За обслужващи и стопански дейности и трафопост”.
5.15. ПЕТНО № 2 за изграждане на търговски обект на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 100 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден “За обслужващи и стопански дейности и трафопост”.
5.16. ПЕТНО № 3 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 66 кв.м. и РЗП 132 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден “За обслужващи и стопански дейности и трафопост”.
5.17. ПЕТНО № 4 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 62 кв.м. и РЗП 124 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден “За обслужващи и стопански дейности и трафопост”.
5.18. ПЕТНО № 5 за изграждане на търговски обект на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 50 кв.м., ситуирано в УПИ ІІ, кв. 141, гр.Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден “За обслужващи и стопански дейности и трафопост”.
5.19. ТЕРЕН УПИ XI, кв. 11 от 1619 кв.м. – с. Кладница – „Делта хил” – предназначен за обслужващи дейности.

6. Описание на имотите за отдаване под наем на терени за които договори изтичат през 2012г. /СУОС/
6.1. Част от помещение 8,50 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на ОУ „П.Берон”, за търговска дейност.
6.2. Помещение 12,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на СОУ „Хр. Смирненски”, партер, за търговска дейност.
6.3. Помещение 23,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на СОУ „Хр.Смирненски”, ет. 2, за търговска дейност.6.4. Част от помещение 8,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на 5-то ОУ за търговска дейност.
6.5. Част от помещение 12,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на 5-то ОУ за търговска дейност.
6.6. Част от помещение 8,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на 6-то ОУ за търговска дейност.
6.7. Част от помещение 8,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на 7-мо ОУ, за търговска дейност.
6.8. Помещение 18,50 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на 11-то ОУ, за търговска дейност.
6.9. Част от помещение 7,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на 12-то ОУ за търговска дейност.
6.10. Помещения с общ площ 100,00 кв.м., намиращи се в с. Мещица, в сградата на училището, за шивашки дейности.
6.11. Помещения с обща площ 69,00 кв.м. (52,00 кв.м. за търговска дейност и 17 кв.м. за склад), намиращи се в с. Витановци, в сградата на читалището - партер, за търговска дейност.
6.12. Помещения с обща площ 70,00 кв.м. (35,00 кв.м. за търговска дейност и 35 кв.м. за склад), намиращи се в с. Витановци, в сградата на читалището - партер, за търговска дейност.
6.13. Терен 30,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Проучване” (УПИ І, кв. 166 по плана на гр. Перник), за навес пред кафе-аперитив.
6.14. Терен – 15 кв.м., намиращ се в с. Голямо Бучино, община Перник (част от кв. 22 по плана на с. Голямо Бучино), за търговска дейност.
6.15. Терен 48,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Васил Левски”, бл. 12 (УПИ І, кв. 236 по плана на гр. Перник–ЦГЧ), за навес.
6.16. Терен 45,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Търговска” (кв. 228 по плана на гр. Перник–ЦГЧ), за навес.
6.17. Помещение 16,00 кв.м., намиращо се в с. Дивотино, в сградата на кметството, етаж ІІ, в дясно от тоалетната, за офис.
6.18. Помещения 28,00 кв.м., намиращи се в с. Люлин, в сградата на здравната служба, за стоматологичен кабинет.
6.19. 3 броя помещения с обща квадратура 65,00 кв.м., намиращи се в гр. Перник, кв. „Тева”, бл. 45, ет. 1, за лекарски кабинет.
6.20. 2 бр. помещения с обща квадратура 23,00 кв.м., намиращи се в с. Кладница, в сградата на здравната служба, за стоматологичен кабинет.
6.21. Помещение 15,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 61, вх. Б, за търговска дейност.
6.22. Част от помещение - 1,00 кв.м. за разполагане на кафе- машина, намиращо се в с. Дивотино, в сградата на кметството, партер.
6.23. Част от помещение - 1,00 кв.м. за разполагане на кафе- машина, намиращо се в с. Драгичево, в сградата на кметството, ет. 2
6.24. Част от помещение 1,00 кв.м. за разполагане на кафе- машина, намиращо се в гр. Перник, пл. “Св. Иван Рилски” № 1-А - сградата на Община Перник, партер.
6.25. Терен 100,00 кв.м., намиращ се в с. Кладница, (част от УПИ І, кв. 4 по плана на с. Кладница), за склад за дърва.
6.26. Терен, част от улица с ОТ 887 – 892 по регулационния план на гр.Перник – ЦГЧ, разположен върху тротоарното пространство между изхода от закрит мост – базар на река Струма и ул.”П.Каравелов”, за търговска дейност. 6.27. Терен, част от улица с ОТ 832 – 833 по регулационния план на гр.Перник – ЦГЧ, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Св.св.Кирил и Методий”, срещу кафе “Малибу”, за търговска дейност
6.28. Терен, част от улица с ОТ 984 – 979 от регулационния план на гр.Перник – ЦГЧ, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Р.Даскалов”, при пресечката с ул.”Н.Цанов”, за търговска дейност
6.29. Терен, част от улица с ОТ 898 – 900 по регулационния план на гр.Перник – ЦГЧ, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Миньор” при пресичането с ул.”Бенковска”, за търговска дейност
6.30. Терен, част от улица с ОТ 243 – 246 по регулационния план на гр.Перник, кв.”Пригаров район”, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Софийско шосе” до подлеза при Автогара – Перник”, за търговска дейност
6.31. Терен, част от улица с ОТ 52 – 2072 по регулационния план на гр.Перник, кв.”Твърди ливади”, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Св.св.Кирил и Методий” срещу Битов комбинат, за търговска дейност
6.32. Терен, част от улица с ОТ 7107 – 6107 по регулационния план на гр.Перник – кв.”Рудничар” разположен върху тротоарното пространство на ул.”Ю.Гагарин” до автобусна спирка пред Стоматологична поликлиника, за търговска дейност
6.33. Терен, част от улица с ОТ 7107 – 34 по регулационния план на гр.Перник, кв.”Димова махала”, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Ю.Гагарин” до автобусната спирка пред - супермаркета, за търговска дейност 
6.34. Терен, част от улица с ОТ 3880 – 386 по регулационния план на гр.Перник, кв.”Изток”, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Ленински проспект” срещу кооперативния пазар, за търговска дейност 
6.35. Терен, част от улица с ОТ 51801 – 51901 по регулационния план на гр.Перник, кв.”Изток”, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Благой Гебрев” близо до кафе “Маракеш” , за търговска дейност
6.36. Терен, част от улица с ОТ 435 – 436 по регулационния план на гр.Перник, кв.”Изток”, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Благой Гебрев” при река Бучащица, за търговска дейност .
6.37. Терен, част от улица с ОТ 187 – 173 по регулационния план на гр.Перник, кв.Изток”, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Младен Стоянов” срещу “13-то училище”, за търговска дейност.
6.38. Терен, част от улица с ОТ 37 – 39 по регулационния план на гр.Перник, кв.Църква, разположен върху тротоарното пространство на ул.”Димитър Благоев”, срещу кметството, за търговска дейност.
6.39. Бившо основно училище с. Студена за учебни цели.

7. Описание на имотите за внасяне като непарична вноска в капитала на търговско дружество с общинско участие „Виенски дом – Перник” ООД
7.1. УПИ VI, кв. 113 по плана на гр. Перник, кв. Изток с площ 6407 кв.м. за изграждане на жилища за домакинства с ниски и средни доходи.

ІV. Обекти за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.
І. гр. Перник
1. Улица „Райна княгиня” - осови точки №№15-9015-7025-8025-9025, кв.6, 41 и 42, кв. Зарина махала.
2. Улица с осови точки 1301-1302, кв.151 и 152, кв. Църква.3. Улица с осови точки 285-284-283-279, кв.92, 93 и 104, кв. Църква.
4. Улица с осови точки 8012-8013-8014-8015-5016-8017-8018-8019-8020, кв.159, 162 и 552, пътен възел при промишлена зона Стомана.
5. Улица с осови точки 6125-7112-9114-8114-8525-9525-6525-525, кв.134, 135, 136 и 139, кв. Изток-Ладовица.
6. Улица с осови точки 82-157-281-299-1305, кв.415 и 416, кв. Бела вода.
7. Улица с осови точки 109-114-113-112-102, кв.404 и 412, кв. Бела вода.
8. УПИ І, кв.8, кв. Рудничар
9. Поземлени имоти 55871.14.3, 55871.14.6 и 55871.14.8 по Кадастрална карта на гр. Перник, кв. Църква за разширение на гробищен парк.
10. Улица с осови точки 166-2006-20000, кв.41, кв. Изток
IІ. с. Драгичево
1. Улица „Кракра” - осови точки №№8224-9224-225-224-223, кв. 28 и 43.
2. Улица с осови точки №№ 179-183-184-185-186-187-188-189-190-192-161,
кв. 24 и 25.
3. Улица с осови точки №№36-35-34-33-32-31-30-25, кв. 38 и 40.
ІІІ. с. Люлин
1. Улица с осови точки №№173-174, кв. 18.
ІV. с. Дивотино
1. Улица с осови точки №№372-373-374-357, кв. 87 и 89.
V. с. Кралев дол
1. Улица с осови точки №№16-165-164-63, кв. 9 и 10.
VІ. с. Големо Бучино
1. Улица с осови точки №№9189-8189-7189, кв. 36.
2. Улица с осови точки №№148-149, кв. 22 и 49.
3. Улица с осови точки №№532-543-544-545-546-547-548.
4. Улица с осови точки №№194-205-193, кв. 41 и 43.
5. Улица с осови точки №№126-1262-1261-125-1251-124, кв. 24.
6. Поземлени имоти 008321 и 008247 по КВС на с. Големо Бучино за разширение на гробищен парк.
7. Поземлен имот 015111 по КВС на с. Големо Бучино за раширение на резервоар за питейна вода.
8. Поземлени имоти 005070, 005004, 047028, 004051, 004050, 004033, 004026, 004028, 004079, 004119 по КВС на с. Големо Бучино за пътен възел на АМ „Люлин”.
VІІ. с. Студена
1. Улица с осови точки №№41-49-50, кв. 17 и 18.
2. Поземлени имоти 910 и 911 по кадастралния план на с. Студена за разширение на гробищен парк.
VІІІ. гр. Батановци
1. Поземлени имоти 019025, 019024, 019023, 019022, 019021, 019020 по КВС на гр. Батановци за разширение на гробищен парк.
ІХ. с. Витановци
1. Поземлен имот 022001 по КВС на с. Витановци за помпена станция за питейна вода.V. Обекти от първостепенно значение.
1. Поземлен имот 022001 по КВС на с. Витановци за помпена станция за питейна вода.
2. Поземлен имот 015111 по КВС на с. Големо Бучино за раширение на резервоар за питейна вода.
3. Поземлени имоти 019025, 019024, 019023, 019022, 019021, 019020 по КВС на гр. Батановци за разширение на гробищен парк.
4. Поземлени имоти 910 и 911 по кадастралния план на с. Студена за разширение на гробищен парк.
5. Поземлени имоти 008321 и 008247 по КВС на с. Големо Бучино за разширение на гробищен парк.
6. Поземлени имоти 55871.14.3, 55871.14.6 и 55871.14.8 по Кадастрална карта на гр. Перник, кв. Църква за разширение на гробищен парк.
7. Поземлени имоти 005070, 005004, 047028, 004051, 004050, 004033, 004026, 004028, 004079, 004119 по КВС на с. Големо Бучино за пътен възел на АМ „Люлин”. 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.