iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Готов е проектопланът за финансовото оздравяване на община Перник

Готов е проектопланът за финансовото оздравяване на община Перник 07_1469255824

Той е публикуван на официалната страница на Общината, като стартът на процедурата бе даден в края на миналия месец след решение на местния законодателен орган по предложение на кмета на общината д-р Вяра Церовска. Перник е в списъка от 36 общини в страната, които са с голяма задлъжнялост.

Сред мерките за изпълнение на плана е заложено прецизиране и приоритизиране на разходите за текущ ремонт и външни услуги за почистване и озеленяване и поемане на задължения само за неотложни мероприятия в тази насока. Местната власт ще направи и ревизиране на договорите за строителство и ремонт на обекти от поименния списък за тази година, финансирани със собствени средства.

Ще се следи стриктното спазване на системата за предварителен контрол и отчетност на действията по наемане на нови лица по граждански договори и преразглеждане на длъжностните характеристики на служителите, с цел преразпределение на функции в рамките на отделните структурни звена.

В оздравителния план е заложено използването на по-добри преференции на различните оператори за провеждане на безплатни разговори по групи и преразглеждане на утвърдените лимити за телефонни разходи, горива, командировки и транспортни разноски.

Специалисти ще извършат и анализ на разходите за улично осветление в общината и населените места .

Общината си поставят за цел да оптимизира разходите си за заплати като преразгледа щатните разписания в общинската администрация и в съответните разпоредители с бюджет към общината. Разходите за възнаграждения на Общинския съвет също ще бъдат оптимизирани с по 2% на всеки 6 месеца. Общо по функция „Общи държавни служби” за Общинския съвет през 2015г. са отчетени 760 000 лв. Средносрочната цел на общината е да намали с 5% годишните разходите по тези параграфи по ЕБК, в частта им за местни дейности и дофинансиране.

Като част от оздравителния план е заложено повишаване на средномесечнатасъбираемост на данъчните приходи. Сред мерките са изготвяне на справки по видове данъци и длъжници, и предприемане на мерки по своевременно издължаване – покани за доброволно изпълнение,предаване за принудително изпълнение на АДВ и ЧСИ, оповестяване на информационно табло в общината и на интернет страницата на нередовните данъкоплатци в изпълнение разпоредбата на чл.182 от ДОПК.

От общинското ръководство посочват, че предложените мерки за стабилизиране на финансовото състояние няма да бъдат за сметка на занижено качество или количество на предлаганите публични услуги. Целта е оптимизацията на разходите да бъде за сметка на неефективни дейности, без драстично да се влияе върху качеството на живот в общината.

За изпълнението на оздравителния план ще е необходимо тегленето на безлихвен заем.

Необходимите средства за погасяване на просрочените задължения са в размер на 18,9 млн. лв., а за връщане на отпуснатите от централния бюджет временни безлихвени заеми на община Перник през 2015г. също ще са необходими още 6,5 млн. лв. Общината няма възможност да задели ресурсите от бюджета за тази година, поради което ще направи искане към Министерство на финансите за предоставяне на нов временен безлихвен заем в размер на 16 млн. лв. до края на 2016г., средствата от който ще използва за погасяване на просрочени задължения към доставчици и 10 млн. лв. за връщане на старите временни безлихвени заеми. През 2017г. ще бъдат поискани още 4 млн. лв. безлихвени заеми за погасяване на просрочените задължения, както е предвидено в програмата за погасяването им.

В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност. В резултат на което е насрочено публично обсъждане на предложените от кметския екип мерки . Срещата ще бъде на22.08.2016 от 10.00 часа в Конферентната зала на Двореца на културата в Перник. Целта на настоящия документ не е да се обясни защо и как се е стигнало до незавидното финансово положение на общината, а да се очертаят пътищата и да се идентифицират възможните мерки за излизане на община Перник от категорията на финансово затруднените общини.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

20-Юли-2016

19-Юли-2016

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.