iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Обсъждат развитието на община Брезник за 7 години

Обсъждат развитието на община Брезник за 7 години 09_1410245545

Днес ще бъде обсъден публично общинския план за развитие /ОПР/ на община Брезник за следващите 7 години. Това е втори по ред документ, като с него се определят целите и приоритетите на общинската политика за развитие на територията в периода 2014-2020 г.

На практика ОПР е основният инструмент за управление на община Брезник през идните седем години.Целта му е да се извърши системен и комплексен анализ на състоянието на основните икономически и социални процеси в общината и въз основата на цялостна оценка на силните и слабите страни да се изведат основните дългосрочни цели и приоритети за развитието на Брезнишко.

В документа е направен анализ на географското положение и природния потенциал на Брезнишко, на човешките ресурси, социалните дейности и социална инфраструктура, характеризирана е местната икономика, като са описани и тенденциите в развитието й. В детайли е описано инфраструктурното развитие на община Брезник, екологичното състояние и рисковете на територията.

Шест са очертаните ниши за привличане на потенциални инвеститори в отрасли на местната икономика. Това са: използване на наличните природни ресурси, и на първо място на минералните полезни изкопаеми (находище на злато- сребросъдържащи руди „Милин камък“) при стриктно спазване на екологичните изисквания и норми; развитие на малки и средни производства, свързани с минно-добивната промишленост; разширяване на площите от трайни насаждения и на подходящи технически култури в аграрния сектор, за да се преодолее очертаната тенденция към монокултурност в растениевъдството (силно развитие на зърнопроизводството); разширяване на площите от ябълки, круши, сливи в землищата на населените места, където те са били традиционно застъпени; възстановяване на овцевъдството и по-специално породата „Брезнишка овца“ и засилване позиците на говедовъдството чрез инвестиции в малки и средни животновъдни ферми; стимулиране на инвестиционната активност в сферата на туризма чрез разнобразяване на предлагания туристически продукт и подобряване на рекламата на общината като туристическа дестинация, включително и за чужди туристи.

В плана се обобщава, че изграждането на канализационни мрежи и пречиствателни станци за отпадни води в населените места, би следвало да бъде основният приоритет в политиката на общината за опазване на количеството и качеството на водните й ресурси. Като за това общината може да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони и опреативна програма „Околна среда”.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

16-Април-2016

17-Април-2015

16-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.