iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Публикуваха новите формуляри за предстоящите споразумения за ползване на земеделските земи

Публикуваха новите формуляри за предстоящите споразумения за ползване на земеделските земи 07_1436444747

Министерството на земеделието и храните подготви и качи на електронната си страница новите формуляри за предстоящите споразумения за ползване на земеделските земи, като те трябва да отговарят на новия софтуер, който обаче сигурно ще стане готов през 2016 година.

Както съобщи преди десетина дни зам.- министърът на земеделието Васил Грудев по повод наближаващия срок за подновяване на доброволните споразумения за обработка на земята,те трябва да бъдат сключени до края на юли, а ще бъдат проверени от администрацията до октомври тази година

В кампанията за 2015 г. 112 хиляди земеделски стопани кандидатстваха за подпомагане по директните плащания, като бяха подадени 66 000 заявления за площ от 3,4 млн. хектара или 34 млн. декара.

През следващата година се очаква, че доброволните споразумения няма да бъдат чак в такъв голям обем, колкото досега, тъй като голяма част от тях вече са със срок от 5 години, а бяха подписани през тази кампания.

За да се предаде на администрацията едно споразумение за доброволна делба за земеделската земя, то трябва да отговаря на съответния формат, одобрен от МЗХ.

В него фермерите и арендаторите трябва да са изписали ползвателите на имотите, масивите със съответните им номера, имотите със съответните им номера и правното основание за ползването им както и площта на белите петна, които се обработват от тях.

Заявленията по чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и споразуменията по този член трябва да съдържат този пълен запис с данни за ползвателите, масивите и имотите, както от доброволните споразумения, така и за служебните разпределения за всяко едно землище

Арендаторите трябва да спазят форматът и редът за създаване на файловете с данните и за двете - както за доброволно споразумение, така и за служебно разпределение.

Второто се прави по чл. 37 в ал 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за съответната стопанска година.

Всички тези данни трябва да бъдат предадени в общинските служби по земеделие на магнитен носител.
Участват ползватели, които са платили “белите петна”

Декларациите за обработка на земя - до края на юли

Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите.

Споразумението се сключва за една стопанска година, а това е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година, и обхваща земеделските земи в едно землище.

Всеки собственик или ползвател може да участва в споразумение за ползване на правно основание за земеделски земи, находящи се на територията на съответното землище.

Ползвателите могат лично или чрез пълномощник да подадат заявление за участие в споразумение в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Към заявлението следва да е приложен опис на имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване.

Внимание!

Ако даден ползвател не е подал заявление за участие в споразумение по чл. 37в, то се счита, че той има намерение да обработва ползваните от него имоти в реалните им граници.

Собствениците подадат декларация лично или чрез пълномощник, в която посочват начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Формата може да бъде - лична обработка, предоставени земи за ползване с договор или за включване в масиви за ползване.

Важно!

В случай, че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията.

Заявленията и декларациите по образец, утвърден от министъра на земеделието, могат да се подават освен на хартиен носител и в електронен вид. Форматът на електронния вариант е публикуван на сайта на МЗХ и на областните дирекции по земеделие с подробни инструкци.

Има срок, спазете го!

Заявленията и декларациите по член 69 и 70 се подават в срок до 31 юли и важат за следващата стопанска година.

Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от сключените договори за наем, аренда или съвместна обработка на земята.

Договорите със срок по-дълъг от една година се регистрират след тяхното вписване в службата по вписвания.

Регистрация не се извършва, когато за един и същи имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори - това са едногодишните договори.

Задължително!

Собствениците на земеделски земи са длъжни да регистрират в общинската служба по земеделие своевременно сключените от тях разпоредителни сделки с имотите - договори за продажба, замяна, дарение и пр.

Регистрацията както на договорите за ползване на земеделските земи, така и на договорите за прехвърляне на собствеността се извършва във всички случаи, независимо дали техните ползватели или собственици ще участват в споразумение или не.

Регламентирани са два начина за образуване на масиви за ползване - чрез сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделските земи или чрез тяхното разпределение по административен ред.

Служебно разпределение на ползването на земите по масиви се извършва в случаите, когато между ползвателите не се постигне споразумение, съгласно установеният ред, както и за земите, които споразумението не обхваща.

При изготвяне на споразумение от основно значение е определянето на границите на земеделската територия в землището, върху която ще се прилага споразумението.

В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си за ползваните имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т.нар. "бели петна" за предходните стопански години - това са имотите, за които собствениците им не са подали декларации и не са сключили договори за тях.

Източник: bgfermer.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

18-Септември-2017

19-Септември-2016

19-Септември-2015

19-Септември-2014

18-Септември-2014

19-Септември-2013

18-Септември-2013

Вход с фейсбук профил:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

ipernik com