iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Вече могат да се подават документи за директори на общински училища

Вече могат да се подават документи за директори на общински училища 06_1434611376

Обявиха конкурси за заемане на длъжността „директор” на общински училища и обслужващи звена в област Перник. Те са на основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от Закона за народната просвета (ЗНП) и чл. 8, ал. 1, т. 22 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието.
І.
Изисквания за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП – да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.

3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

4. Да притежават диплома за завършена образователно – квалификационна степен на висшето образование "бакалавър" или "магистър".

5. Да имат придобита професионална квалификация "учител" или педагогическа правоспособност.

6. Да притежават специалност от дипломата за висше образование, позволяваща им да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор.

7. Да имат не по-малко от 3 (три) години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език е предимство.

Начин на провеждане на конкурсите:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит – тест;

1.3. Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3. Кандидатите, които са посочили в заявленията си за участие в конкурсната процедураповече от едно свободно място за длъжността „директор” наобщинскоучилище или общинско обслужващо звено решават тест, чийто резултат е валиден за конкурсаза всяка от посочените длъжности.

4. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

5. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

6. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета и със специфично съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор” на общинско училище или обслужващо звено.

7. Конкурсната комисия преди започването на писмения изпит запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

8. Решаването на теста е анонимно.

9. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането му.

10. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред,атези от тях, които са посочили в заявленията си за участие в конкурса повече от едно свободно място за длъжността „директор” на общинско училище и са допуснати до интервю, се явяват за всякоот посоченитев заявлениетоучилища.

11. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

12. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

12.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на народната просвета, както и разбиране и ползване на основните нормативни актове,свързани със заеманатадлъжност „директор” на общинско училище и обслужващо звено;

12.2. Управленска компетентност/способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване/.

12.3. Организационна компетентност/способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/.

12.4. Комуникационна компетентност/умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ;умения за мотивиране и убеждаване/.

Необходими документиза участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до началника на регионалния инспекторат по образованието, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността. В случай, че се кандидатства за повече от една конкурсна длъжност, кандидатът подава едно заявление, в което подрежда желанията си.

2. Документ за самоличност (копие).

3. Професионална автобиография.

4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация "учител" или за педагогическа правоспособност (копия).

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.

8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).

9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

10. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език (копия).

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в Регионален инспекторат по образованието – Перник, адрес: гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 11, етаж ІІ, стая № 10, тел.: 076/601185, лице за контакти: Гергана Иванова – специалист “Човешки ресурси”, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

17-Юни-2016

18-Юни-2015

18-Юни-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com