iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Областна администрация в Перник е една от седемте областни администрации, чийто представител е включен в Междуведомствената работна група

Областна администрация в Перник е една от седемте областни администрации, чийто представител е включен в Междуведомствената работна група 08_1503679273

Областна администрация в Перник е една от седемте областни администрации, чийто представител е включен в Междуведомствената работна група. Тя ще предложи за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето на услуги от областните администрации, като пернишкият представител ще работи съвместно с представители на администрациите на Министерски съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Услугите, които се предоставят от областните администрации са 31 на брой, 13 в областта на държавната собственост и 18 – в областта на регионалното развитие.

На проведената първа среща на междуведомствената група, на която бяха обсъдени детайлно всички 31 услуги, бяха предложени и обсъдени конкретни мерки и предложения както за отпадането и обединяването на част от услугите, така и за намаляване броя на изискваните документи. Предстои изготвянето на доклад с предложения за промени в процедурите по предоставянето на услугите. Междуведомствената група трябва да приключи своята работа до 15 септември 2017 г.

Във връзка с подобряването на административното обслужване, Областната администрация в Перник сключи споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с което може да заявява и получава официални документи в електронен вид – скици, схеми, скици-проекти, схеми-проекти, извлечения от кадастралната карта и кадастралните регистри, удостоверения за имоти.

Администрацията ще получава и директно от Националната агенция по приходите/НАП/ удостоверения за наличие или липса на публични задължения в качеството си на възложител по Закона за обществени поръчки или на компетентен орган по комплексно административно обслужване. Услугата е част от електронните услуги, които предоставя НАП и цели облекчаване обмена на информация между административните органи, а очакваният резултат е бързо и качествено обслужване на граждани и фирми.

Това е поредната крачка, която прави администрацията след поставянето на ПОС терминал в Звеното за административно обслужване в Перник, с което гражданите могат да заплатят на място, изпълнението на желаната от тях услуга.
Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.