clude": "", "extInclude": "", "extCssExclude": "", "extCssExplicit": "", "extAlert": 0, "extAlertText": "Този линк ще отвори външен сайт! iPernik не носи отговорност за съдържанието на външни сайтове!", "mailtoClass": "mailto" }, "googleanalytics": { "trackOutbound": 1, "trackMailto": 1, "trackDownload": 1, "trackDownloadExtensions": "7z|aac|arc|arj|asf|asx|avi|bin|csv|doc(x|m)?|dot(x|m)?|exe|flv|gif|gz|gzip|hqx|jar|jpe?g|js|mp(2|3|4|e?g)|mov(ie)?|msi|msp|pdf|phps|png|ppt(x|m)?|pot(x|m)?|pps(x|m)?|ppam|sld(x|m)?|thmx|qtm?|ra(m|r)?|sea|sit|tar|tgz|torrent|txt|wav|wma|wmv|wpd|xls(x|m|b)?|xlt(x|m)|xlam|xml|z|zip" } }); //-->
iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията