iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Предприемат стъпки за привличане на инвеститори

Предприемат стъпки за привличане на инвеститори 03_1459227998

Сериозни мерки за подобряване на условията за бизнес и привличане на инвеститори предстои да бъдат гласувани от Министерски съвет, като Министерството на финансите е пуснало за обществено обсъждане План за действие с конкретни мерки в основните проблемни области, които възпрепятстват ръста на инвестициите. В плана са включени 81 правни мерки, 4 административни мерки и 31 открити въпроса.

Звездите на ресторантите, кафенетата и баровете, които са самостоятелни обекти, да отпаднат, предвижда една от мерките, които са включени в План за действие. Ако звездите на заведенията отпаднат, бизнесът ще пести над 1 млн. лв. годишно. Сред мотивите за облекчаване на режима за бизнеса е и доклад на Световната банка и икономическото министерство, което беше начело на туризма. В него се посочва, че изискванията за звезди за заведенията са остарели и дори напълно излишни. "Преобладаващото мнозинство от страните не категоризират ресторантите и баровете", се казва в доклада. В момента общините дават категориите 1 и 2 звезди, а по-високите се определят от туристическото министерство. Заведенията обаче са обект на двоен контрол, тъй като те се регистрират и от Българската агенция по безопасност на храните като обекти за търговия с храни. За спазването на определени санитарни изисквания отговарят и регионалните здравни инспекции. Според регистрите на БАБХ заведенията у нас са над 30 хил. За категоризиране от тях се събират такси от 110 лв. до 1400 лв., според броя на местата за сядане. Като категоризациите се подновяват на всеки пет години, а бизнесът плаща дори за вече съществуващи заведения. Така при отпадане на режима бизнесът ще пести 1 млн. лв. годишно. А това няма да се отрази на бюджета на общините и Министерство на туризма, тъй като при премахване на съответната услуга отпадат и разходите на администрацията за нейното предоставяне, се посочва в проекта.

Режат консултантите на хранителни фирми

Изцяло нов закон за облагане с акцизи ще изготви Министерството на финансите. Предвижда се той да бъде изготвен до края на август, да мине през Министерски съвет в средата на октомври и да влезе в сила от началото на 2017 г. Целта е да се облекчат административните режими и процедури, както и да се съкратят сроковете за предоставяне на услуги от Агенция "Митници".

Ще се опрости документацията за системите за самоконтрол на фирми в хранителния бранш с промени в специална наредба. Това гласи Планът за действие, качен за обществено обсъждане от финансовото ведомство. Сега малките фирми плащат на консултанти между 1000 и 5000 лв. за разработването на тази документация. Целта е да се намалят разходите на бизнеса. С цел увеличение на инвестициите са нужни и промени в Закона за горите, става ясно още от плана. Една от тях е да отпадне изискването за предварително съгласуване на подробните устройствени планове от собствениците на имоти за учредяване право на строеж за обекти с национално значение, които се намират в гори.

Правят регистър на културните ценности

Ще се постави срок за създаване на предвидения в Закона за културното наследство (ЗКН) публичен регистър на недвижимите културни ценности. В момента в закона е предвидено създаването на такъв регистър, който се води от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), но той още не е направен, се посочва в Плана с мерки за подобряване на условията за инвестиции. Наличието на публичен регистър ще създаде възможност за своевременно осигуряване на информационна основа за изработване на устройствени планове (УП).

Съгласуването на заданията за изработване на УП по реда на ЗКН да се извършва в едномесечен срок, като непроизнасянето в този срок да се смята за мълчаливо съгласие, е едно от предложенията. Сегашният двумесечен срок не се спазва и процедурата по разрешаване изработването на проекти за УП се бави неоснователно, гласят мотивите.

Ще се редуцират документациите, разписани в ЗКН, подлежащи на съгласуване с Министерството на културата, като тези правомощия ще се предоставят на общините. Документациите за определени категории културни ценности, както и за проекти за цветови фасадни решения, художествено осветление, паркоустройство и благоустройство, текущи и аварийни ремонти и укрепителни работи, преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление, електрически табла, външни климатици и др., могат да бъдат съгласувани от общинската администрация. Мярката е предложена от Министерство на културата.

Нова методика за цената на водата

Единна методика за определяне цените на ВиК операторите в страната, която да бъде одобрявана и регулирана от КЕВР е една от мерките, с които правителството ще подобри инвестиционния процес. Освен това ще бъдат определени и единни критерии за присъединяване на техническа инфраструктура към операторите. Сред мерките има и такива, които ще доведат до промени в Закона за устройство на територията. Те бяха представени наскоро от Искра Атанасова от дирекция "Устройство на територията и национална експертиза" в строителното министерство на дискусия, организирана от в. "Стандарт". Сред тях са намаляване на времето за издаване на строително разрешение за строеж присъединяване, както и ускоряване на процедурата за одобряване на инвестиции от главния архитект. Общинската администрация пък вече няма да одобрява задължително инвестиционните проекти. С мерките ще се опрости и процедурата за съгласуване на Подробен устройствен план. Освен това се предвижда намаляване на броя на категориите в строителството. В момента те са шест, като за половината контролът се извършва от общините, а за по-големите обекти от 1-3 категория - от ДНСК. Ще се облекчи и въвеждането в експлоатация на по-малките обекти.

Регистрират фирми по ДДС за 10 дни

Общините ще дават безплатно бележки за липса на задължения

Намаляване на срока за регистрация по ДДС от 14 на 10 дни е една от точките в Плана за действие с мерки за подобряване условията за инвестиции в страната, за който "Стандарт" пръв написа. Той е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите и предстои да влезе за разглеждане в Министерски съвет. Има идея да се предостави и възможност за заявяване на регистрация по ДДС едновременно с регистрацията в Агенцията по вписванията като комплексна услуга. Тази мярка е предложена от Световната банка (СБ). В Плана е посочено, че Агенцията по вписванията трябва да даде възможност заявителите да представят документите си освен на гише и по пощата. Тази мярка също е предложена от СБ.

Декларациите до общините при покупка на имоти и коли ще може да се подават и по интернет. За целта общините трябва да разработят електронна платформа за подаване на формулярите. Това ще намали административната тежест за гражданите и бизнеса, като ще подобри събираемостта на общинските данъци и такси.

Таксите на общините да се определят от разходите за предоставяне на услугата, е друга от предложените мерки. Посочено е, че трябва да отпадне таксата за издаване на удостоверение за липса на задължения към общините. Сега тази такса варира от 2 лв. в община Бургас до 30 лв. за експресна поръчка в Благоевград. През последните години услугата се извършва около 80 000 пъти годишно, което означава, че ефектът за гражданите и бизнеса от изпълнението на мярката ще бъде в размер на над половин милион лева. Мярката няма да окаже въздействие върху бюджета на общините, тъй като таксата следва да е разходоориентирана и с отпадането на услугата отпадат и разходите за нейното предоставяне, пише в мотивите. Аналогичната услуга на НАП и сега е безплатна.

Данъчна оценка на имот за 3 дни

В Плана с мерки за подобряване на условията за инвестиции са предвидени три конкретни стъпки, които да направят по-ефективни процедурите за получаване на данъчна оценка на имот:
1. Ускоряване на процедурата по издаване на данъчна оценка на имот чрез регламентиране на максимален срок за издаване от 3 дни в Закона за местните данъци и такси и предвиждане на възможност за незабавно издаване на оценката от общинските администрации.
2. Въвеждане на разходоориентиран размер на таксите. Към момента съществуват разнородни практики в различните общини при определяне на таксата за услугата, като на места са въведени и различни такси за обикновена, бърза и експресна услуга.
3. Премахване на изискването за представяне на данъчна оценка при облагане с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества в същата община, която издава данъчната оценка. Това ще доведе до ускоряване на процедурата и намаляване на разходите за гражданите и бизнеса.

Махат бумагите при ревизиите

В хода на данъчните ревизии ще отпадне необходимостта от копиране, окомплектоване и представяне на едни и същи документи, доказващи плащане на данъчни и осигурителни задължения за даден период. Това е една от мерките за намаляване на административната тежест, които са пуснати за обществено обсъждане. В момента подобни копия на документите, доказващи плащания назад във времето, понякога се изискват от данъчните по време на проверки и ревизии. Очакваният резултат от промяната е подобряване контрола и облекчаване на юридическите и физическите лица в хода на ревизионното производство. Предвижда се да се разширят и възможностите държавните институции да се включат в изградената информационна система на НАП, за извличане на удостоверение за наличие или липса на задължения на лицата. По този начин ще отпадне необходимостта гражданите и фирмите сами да изискват от НАП тези удостоверения, за да ги дадат на друга администрация.

Разрешително за строеж на едно гише

Сред предложенията в Плана за намаляване на бюрокрацията е да се облекчи процедурата за промяна на предназначение на нежилищно помещение, когато не се извършват работи по преустройство. Предлага се и въвеждане на комплексна процедура за издаване на разрешение за строеж. Посочва се, че трябва да се проведе дискусия по възможността цялата процедура по издаване на разрешителното за строеж да се организира като комплексна - услугата да се заявява от инвеститора пред компетентния орган (община, областен управител, министъра на регионалното развитие и др.), който организира по служебен път получаването на необходимите документи. Така на практика инвеститорът ще се обслужва на едно гише, като това предложение е на Световната банка.

Източник: standartnews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

11-Декември-2016

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.