iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

До 30 априрл местните данъци и такси в Перник се плащат с отстъпка

До 30 априрл местните данъци и такси в Перник се плащат с отстъпка 04_1396513172

Плащането на местните данъци и такси започна в началото на март. От дирекция „Местни приходи” в община Перник напомниха, че ако жителите на община Перник платят дължимите местни данъци и такси до 30 април, те могат да ползват отстъпка от 5%. От дирекция „Местни приходи” направиха няколко разяснения за перничани.

Кои са данъчно задължени лица

Според Закона за местните данъци и такси, това са: собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти; при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят; при концесия данъчно задължен
е концесионерът; собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен за този имот или съответната част от него; за имот държавна или общинска собственост,
данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление; когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите, които притежават.

Важно е да се знае, че данъкът върху недвижимите имоти се заплаща независимо дали те се използват или не.

От дирекция „Местни приходи” напомнят, че в закона е предвидено данъчно облекчение за недвижими имоти на граждани, за които те са основно жилище. За тези имоти се дължи данък с 50 на сто намаление.Zashtiteno gilishte - kv. Iztok

Според закона, данъчно облекчение може да се ползва само за един недвижим имот. За имот, който е основно жилище на лице с установена по съответния ред намалена работоспособност над 50%, дължимият данък се намалява със 75%.

Данъчно задължените лица трябва да знаят, че съгласно ЗМДТ има срокове за плащане на местните данъци и такси. За
новопостроените или придобити по друг начин имоти, собственикът или носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в двуседмичен
срок общината по местонахождението на имота като подава данъчнадекларация за облагане с годишен данък върху недвижими имоти.

С оглед на финансовите затруднения, които изпитва не само държавата, но и повечето български семейства, има възможности за разсрочване на плащането на данъците.

Данъкът върху недвижими имоти се плаща на две равни вноски

Сроковете за издългаването са: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. Отстъпката от 5% от размера на дължимия данък е за предплатилите в срока от 1 март до 30 април.

Санкции

На данъчно задължените лица, които не си платят в определения срок се налагат санкции, съгласно ЗМДТ. В разпоредбата на чл. 4, ал.2 от закона се посочва, че невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъците и другите държавни вземания.pari

Важно е да се знае, че данъчно задължено лице, което не подаде в определения срок декларацията по чл. 14 /става въпрос за
декларирането на новопридобити имоти/, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба от 10 до 400 лева.
Глобата за юридически лица е имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева, ако не е предвидено по-тежко наказание.

Данъчно задължените лица трябва да знаят, че съгласно ЗМДТ неплащането в срок на дължимия данък върху недвижими имоти не се смята за административно нарушение. Единствената санкция е начисляването на лихва за просрочие върху дължимия данък.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

28-Юни-2016

29-Юни-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com