iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Централата на биомаса край Църква и Рударци няма вероятност да окаже сериозно въздействие на околната среда

Перник снимка: Централа на биомаса край Банско

РИОСВ Перник даде кард бланш на централата на биомаса. РИОСВ-Перник съобщава за постановено на 05.06.2012г. Решение № ПЕ-30-ПР/2012 г. на директора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на „Електроцентрала Биомаса” с електрическа мощност 5 MW в имот с идентификатор № 55871.100.12 в кв. „Църква”, местност „Подничаревец”, землището на гр. Перник, община Перник, с възложител „Перник Биомас” ЕООД с управител Хосе Оскар Лейва Мендес – да не се извършва ОВОС. На практика с това се констатира липсата на негативно въздействие върху околната среда.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Перник на 05.06.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира и в отдел „ПД”. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация. Текстът на решението може да изтеглите от ТУК . 

Целият текст на решението, за удобство на читателите поместваме тук:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ- W -ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя с вх. № 26-00-1266/21Л 0.2011г. и допълнителна такава на 13.12.2011 г., на 11.04.2012 г. и на 05.06.2012 г. по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и становище на РЗИ- Перник.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Електроцентрала Биомаса" с електрическа мощност 5 MW в имот с идентификатор № 55871.100.12 в кв. „Църква", местност „Подничаревец", землището на гр. Перник, община Перник, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Перник Биомас" ЕООД, с управител Хосе Оскар Лейва Мендес Адрес: гр. София, бул. „България", № 49, ет.11/12 Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на „Електроцентрала Биомаса" с мощност 5MW и разпределителна уредба 20 kV в имот с идентификатор № 55871.100.12 в кв. „Църква", местност „Подничаревец", землището на гр. Перник. Имотът е с площ 3993 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване ниско застрояване, съгласно представена актуална скица и е собственост на възложителя на основание нотариален акт. Предвижда се изграждане на електроцентрала за интегрирана газификация на биомаса. Капацитетът на централата е 4,5 т/час биомаса, за 24 часа -108 т/ден, за 7500 часа годишно-33750 т/год. Технологията на интегрирана газификация на биомаса е двустепенна, при която енергията се получава вследствие работата на двигател с вътрешно горене (ДВГ), с мощност 5MW, който работи със SYN GAS. Като гориво за получаване на SYN GAS се използва отпадъчна горска биомаса (дървесна маса) - клони, вършини, кори от дървета, стърготини от дървопреработвателните предприятия, селскостопанска биомаса - стебла слама, костилки при преработването на плодове и други растителни отпадъци. 

Отпадъчната биомаса се надробява до едрина 35 мм, изсушава се до влажност по-малка от 15%. Подготвената суровина посредством лентов транспортьор се подава в газификатор-реактор. В газификатора биомасата се изгаря при висока температура 800-850 градуса, където се извършват кимични реакции, при което се получава газ т.нар синтезисен газ или син газ "SYN GAS" . За преюистшане на "син газ"-а от едри и фини прахови частици, както и от химически примеси се използва система от съоръжения - циклони филтри, скрубери за достигане на необходимите параметри преди подаването на "син газ"-а в ДВГ(двигатели с вътрешно горене).

Пречистеният и охладен "син газ" до температура 40°С се подава в ДВГ Двигателят го изгаря и задвижва генератор, който произвежда електричество, което се отдава към електроразпределителната мрежа на района.

Полученият при охлаждането на "син газ"-а кондензат се пречиства в локално пречиствателно съоръжение за отпадни води /ЛПСОВ/ и под форма на течна фракция се отделя маслото от влагата и се събира в резервоар. Отделената вода от кондензата постъпва за пречистване в утаител, където се подава въздух, коагуланти и флокуланти. Утайката която се образува на повърхностния слой на утаителя се събира с гребла. Получената утайка се изсушава на филтър преса и се подава повторно в газификатора за изгаряне. Количеството на получената утайка е около 800-1000 кг/ден. Количеството на отделената в резервоара маслена фракция е около 1000 л/ден. В химичният й състав се включват съединения на въглеводороди, венилбензен, бензофуран, бензен, циклопентен, нафталин и др Предвижда се маслената фракция да се изгаря в отделна камера. Към централата ще се извади помещение с две горивни камери, от които едната е за изгаряне на излишния "син газ"а другата - за изгаряне на отделените количества пепел и катран и маслената фракция ппгпр 0тделените след двете горивни камери се отвеждат в атмосферния въздух посредством изпускащо устройство/комин/с височина 25 м.

В същия комин се включват и отпадъчните /отработени/ газове след ДВГ чиято температура е в интервала 180-460°С. Отпадъчните газове след ДВГ могат да се използват като горещ газ за сушене на биомасата или за загряване на вода. 

Прогнозните количества отпадъчна пепелна маса след камерата няма да надвишават 100-250 тона/год. Предвижда се съхранението на пепелната маса да се осъществява в затворени съдове с капаци, като се обособи отделно помещение към склада за готовата биомаса. 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на сондажен кладенец за промишлено и битово водоснабдяване. Необходимото количество вода ще бъде около 30 куб.м./дневно. По проектни данни за технологични нужди и охлаждане са необходими 24 куб.м. вода при първоначално зареждане на инсталацията. На всеки час ще се допълва по 500 л. от пречистената вода в ЛПСОВ.

Формираните производствени отпадъчни води ще се пречистват локално и ще се използват в оборотен цикъл. Битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна шахта.

Присъединяваето на електроцентралата към електроразпределителната мрежа ще се извърши на страна 20 Kv - нова електропроводна линия към ЗРУ на п/ст „Перун" изходяща от разпределителната уредба на „Електроцентрала Биомаса".

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а"- „промишлени съоръжения за производство на електроенергия, пара и топла вода /невключени в приложение № 1/ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно изискванията на чл.93 ал 1 т 1 от 3UUC подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Теренът, обект на инвестиционното предложение не засяга границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000". Най-близко разположена е Защитена зона за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Острица" с код BG 0001375, приета с Решение на Министерския съвет № 122/ 02.03.2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони-Наредба за ОС (Обн., ДВ, бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на „Електроцентрала Биомаса" в урбанизираната територия на кв. Църква, гр. Перник, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаната близко разположена защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е за изграждане на „Електроцентрала Биомаса" с мощност 5MW и разпределителна уредба 20 kV в имот с идентификатор № 55871.100.12, в кв. „Църква", местност „Подничаревец", землището на гр. Перник.

2. Строителството на обекта ще се осъществява по традиционни строителни техники и технологии.

3. По време на строителството ще се използват вода, инертни материали, готов бетон. По време на експлоатацията ще се използват 4,5 тона за час биомаса, която ще бъде доставяна от държавни и частни горски стопанства, развиващи дейност в областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград и общините към тях.

4. По време на извършване на строителните работи инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

5. Транспортният достъп ще се осъществи чрез изграждане на отклонение от съществуващ асфалтов път в непосредствена близост до имота.

6. Предвижда се образуваните по време на строителството и експлоатацията отпадъци да бъдат съхранявани, третирани, транспортирани и оползотворявани, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

7. Изготвено е моделиране на въздействието върху атмосферния въздух с утвърден от Министъра на околната среда и водите програмен пакет „PLUME" за оценка на разпространението на замърсители от точкови източници. Резултатите от моделирането показват, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до наднормено замърсяване на атмосферния въздух по контролираните показатели или да привнесе такова количество вредни вещества, че да се промени качеството на атмосферния въздух.

8. Експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира инвестиционното предложение.

9. При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква повишаване на шумовите нива над допустимите норми. 

10. Няма вероятност инвестиционното предложение да допринесе за формиране на отрицателно въздействие върху околната среда, резултат от кумулиране с други намерения, съгласно направена оценка.

11. Излишните земни маси и хумусът ще се депонират на място определено от Община Перник.

12. При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, инвестиционното предложение не крие рискове от трайно замърсяване на повърхностни и подземни води.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение засяга имот с идентификатор № 55871.100.12 в кв. „Църква", местност „Подничаревец", землището на гр. Перник, с площ 3993 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване ниско застрояване.

2. Съгласно писмо с изх. № 370/27.02.2012г. на „ВиК" ООД Перник през имота преминава главен водопровод, който водоснабдява с. Драгичево. Няма други съоръжения и санитарно-охранителни зони. Територията на инвестиционното предложение не попада в близост до водосбора на язовир „Студена" и няма да окаже негативно въздействие върху него.

3. Съгласно становище с изх. № П-01-129(1) на Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни на ЗБР (2010-2015 год.).

4. Засегнатият терен не попада в границите на най-близко разположената 33 за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна „Острица" с код BG 0001375.

5. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

6. Вследствие реализацията на инвестиционното предложение, нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очакват.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко или косвено увреждане или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, поради отдалечеността от 33 „Острица".

2. Теренът на инвестиционното предложение е урбанизирана територия и не засяга природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.

3. Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до безпокойство и намаляване числеността на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, поради местоположението на имота.

4. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.

5. При прилагането на екологосъобразни методи за третиране на отпадъците по време на реализацията на инвестиционното предложение няма да има значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация, поради отдалечеността от границата на Република България.

2. Въздействието по време на строителството на обекта ще бъде краткотрайно и локализирано в границите на имота.

3. Постъпило е становище на РЗИ-Перник с изх. № 1632/15.05.2012 г. за инвестиционно предложение за „Електроцентрала Биомаса" с електрическа мощност 5 MW в имот № 55871.100.12 в кв. „Църква", местност „Подничаревец", землището на гр. Перник, община Перник по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, съгласно което е необходимо да се извърши оценка на въздействието върху околната среда. В становището липсва мотивираност по отношение на предположение за значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве от осъществяването на инвестиционното предложение, въз основа на определени критерии, с което не са спазени изискванията на чл. 8, ал. 3, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка РИОСВ-Перник не може да вземе предвид така представеното становище при преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение писмено кмета на Община Перник с вх. № 11/СЛУ-6328/21.10.2011г. и Кмета на кв. „Църква", гр. Перник с вх. № 370/30.11.2011г., а чрез публична обява и засегнатото там население.

От своя страна Община Перник с писмо изх. № 11/СЛУ-5666/01.06.2012г. удостоверява, че в законовия срок не са постъпвали писмени или устни възражения за инвестиционното предложение.

До момента на издаване на решението не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При въвеждане на обекта в експлоатация да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум излъчван в околната среда от дейността на обекта, съгласно чл. 27, т. 1 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум /обн. ДВ, бр.З/ 2011г./.

2. Резултатите от собствените периодични измервания да се представят в РИОСВ-Перник под формата на доклад, до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №54/ДВ, бр.З/ 2011г./.

3. При експлоатацията на обекта да се спазват изискванията на Наредба № 6 (обн.ДВ, бр. 58/2006г.) за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

4. С цел недопускане на неорганизирани прахови емисии да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64 от 2005).

5. При въвеждане на обекта в експлоатация да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в околната среда, съгласно изискванията на чл.16, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ДВ, бр. 45/1996г./

6. Резултатите от собствените периодични измервания да се представят в РИОСВ-Перник под формата на доклад до един месец след извършването им на хартиен и електронен носител, съгласно изискванията на чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6/ДВ, бр.31/ 1999г./,

7. При осъществяване на инвестиционното предложение да се вземат предвид изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ,бр.78/2004 г.)

8. Четири месеца преди пускане в експлоатация на обекта възложителят да предприеме действия по изпълнение изискванията на чл.12 от ЗУО като класификацията на всички отпадъци от производството се класифицират по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците /обн., ДВ, бр.44/2004 г./.

9. Да се спазват нормативно установените сервитутни ивици на водопровода, преминаващ през имота на инвестиционното предложение.

10. Изграждането на собствен водоизточник и правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с разпоредбите на Закона за водите /обн. ДВ бр.67/1999г./ и съответните подзаконови нормативни актове за издаване на необходимите разрешителни от Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград.

11. Да не се допуска отвеждане и замърсяване с непречистени отпадъчни води на повърхностни или подземни водни обекти.

12. Строителните работи да се ограничават само в рамките на площадката, като не се допускат замърсяване на прилежащите територии с отпадъци, както строителни, така и битови.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Електроцентрала Биомаса" с електрическа мощност 5 MW в имот с идентификатор № 55871.100.12 в кв. „Църква", местност „Подничаревец", землището на гр. Перник, община Перник, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 05.06.2012 г.

Директор: Пламен Ангелов (подпис и печат на РИОСВ)

гр. Перник 2304; п.к.102; ул."Благой Гебрев" № 15,ет.1; Тел: (076)67 02 03, Факс: (076)67 02 03; e-mail: [email protected] 


iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.