iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Депутати в 7-то Велико народно събрание от Перник

20 години от Седмото Велико Народно събрание

Изминаха 20 години от първото заседание на Седмото Велико Народно събрание. То беше избрано на първите демократични избори след 1944 г. на 10 и 17 юни 1990 г.


200 депутати бяха избрани по пропорционална система, и 200 - по мажоритарна.


Избрани бяха 366 мъже и 34 жени, разпределени така: БСП- 210, СДС - 145, ДПС - 23, БЗНС - 16, Отечествен съюз - 2, независими - 2, Отечествена партия - 1, Социалдемократическа партия - 1.


Първото заседание се състоя на 10 юли 1990 г., а последното - на 2 октомври 1991 г. На 12 юли 1991 г.


Седмото Велико Народно събрание прие Конституцията на Република България, която е в сила днес.


Област Перник беше представена в Седмото Велико Народно събрание от 8 народни представители - 4-ма от СДС и 4-ма от БСП. Кои бяха те и какво са обещавали да постигнат?

 

 

137-ми Пернишки избирателен район

 

Иван Първанов Павлов
народен представител, предложен от СДС

 

Иван Първанов

 

 

Роден на 26 април 1938 г. в с. Сирищник, Пернишка община /сега Ковачевска община/. Завършил е висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски". От юни 1990 г. е член на БСДП, преди това е бил безпартиен. Семеен, с две деца. Работил е като адвокат предимно в областта на транспортното, семейното и наказателното право. Има редица публикации в специализираните издания, местната преса и централния печат. Завършил е следдипломна квалификация по транспортно право.

 

Във Великото народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели, свързани с икономическата реформа, подобряване на жизнения стандарт, екологията. Като промишлен район градът е силно замърсен и се налагат спешни мерки за закриване на предприятията, замърсяващи околната среда.

 

В работата на Парламента ще участва в решаването на въпросите за създаване на правната основа на страната, респективно с кардиналната реформа на законодателството, начело със създаването на нова конституция.

 

Собствени виждания за бъдещото развитие на България:

 

1. За да се демонтира тоталитарната политическа система е необходимо: създаване на закон за избори на местни органи на властта; премахване на досегашното административно ръководство на държавата и създаване на ново; децентрализация на властта; въвеждане на старата административна система /до 1958 г./ - община, околия, област; пълно разделение на властта - изпълнителна, съдебна, законодателна и съответните гаранции за тяхната независимост; коренна съдебна реформа от Върховния съд до районните съдилища.

 

2. За да се осъществи преходът към пазарна икономика е необходимо: да се създаде законодателна основа на икономическа реформа, например Търговски закон, Борсов закон и т.н., които ще сложат необходимата правна основа; помощи от чужбина - в лицето на специалисти, а също и финансови средства; да се гарантират всички видове собственост, като приоритетна е приватната, след нея - кооперативната, а за особено важни области /например енергетиката и някои дейности на селското стопанство/ - държавна собственост.

 

3. За осъществяване на политика в защита на социално слабите е необходимо: неприкосновеност на фонд „Обществено осигуряване", за да се пресече изтичането на средства за държавни мероприятия и др.; осъвременяване на пенсиите във връзка с инфлацията; осигуряване на безплатна храна за възрастните, разширяване строителството на старчески домове и подобряване условията на живот в тях; осигуряване на безплатно пътуване на социално слабите.

 

4. Националната сигурност ще се гарантира с подобряване отношенията ни със съседните държав и особено с Турция. Необходимо е ускорено преодоляване на препятствията за влизането на България в Европейския дом, където с присъствието на Съветския съюз ще се създадат гаранции за национална сигурност.

 

5. В областта на екологията е необходимо: набиране на средства за спешно почистване на замърсения слой от земята и реките; създаване на безвредни технологии за околната среда; разширена профилактика и широка просветно-разяснителна дейност сред населението; внасяне на автомобили със съответните инсталации за улавяне на вредните изгарящи газове и въвеждане на такива устройства в другите автомобили; ограничаване на движението в замърсенеи зони от други замърсители.

 

6. В областта на националната наука и култура е необходимо да се създадат гаранции за деполитизация; чрез конкурси и други форми да се даде възможност за издигане на истинските таланти, да се разширят международните връзки с оглед специализация в други страни; да се премахне скованата схема на образование в средните училища; за висшите училища - там, където е възможно да се премахнат изпитите.

 

 

138-ми Пернишки избирателен район

 

Николай Димитров Слатински
народен представител, предложен от СДС

Николай Слатински

 

Роден на 16 юни 1956 г. в г. Перник. Завършил е мах инека в Харковския държавен университет /СССР/. Кандидат на математическите науки. Владее руски, ползва полски, немски и английски език - за работа със специализирана литература. Член на Радикалдемократическата партия. Женен, има три деца. Работи в института по тежко машиностроене - гр. Радомир. Занимава се с автоматизация на проектирането /САПР/. Има научни публикации в тази област. Научен сътрудник І-ва степен, бил е ръководител направление САПР и програмист-технолог в Завода зе тежко машиностроене- гр. Радомир.

 

Във Великото народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели, свързани с екологичните проблеми на гр. Перник и района , стимулиране на частната инициатива, защита на частната собсктвеност, преминаване на предприятията на акционерен принцип.

 

В работата на Парламента би се включил там, където може да бъде полезен, но интересите му го насочват да вземе отношение по решаване проблемите в науката, културата, образованието и националната сигурност.

 

Собствени виждания за бъдещото развитие на България:

 

1. Пътища за демонтиране на тоталитарната политическа система: разделение на законодателната, изпълнителната и съдебна власт; деполитизация на армията и милицията; отнемане от БСП на незаконно присвоените имущества /движими и недвижими/; съд за виновниците за националната катастрофа; привеждане на законодателството в съответствие с международните документи и съглашения; премахване на номенклатурния подход за подбор на кадрите.

 

2. Механизъм за осъществяване на прехода към пазарна икономика; премахване на всички законодателни и данъчни ограничения, спиращи разгръщането на частната инициатива; подкрепа на частния бизнес с инвестиции;привичане на чуждестранен капитал за създаване на съвместни предприятия;

 

3. Мерки за защита на социално-слабите слоеве: индексация на заплати, пенсии и други доходислед установяване на техния минимум; грижи за многодетните майки и майките с малки деца (намален работен ден със запазване на заплатата) и др.; изграждане на надеждна система за преквалификация; разкриване на нови работни места в сферата на услугите, леката промишленост и селското стопанство.

 

4. Гаранции за националната сигурност: преразглеждане на съществуващите взаимоотношения със Съветския съюз и поставянето им на съвременни основи в областта на икономиката, съхраняване на съществуващите гаранции за сигурността на страната; формиране на нова политика на основата на протичащите процеси на спадане на международното напрежение с цел обръщане с лице към Европа и приобщаване към общочовешките ценности.

 

5. В областта на екологията: постепенно закриване на всички вредни производства и преорентиране към традиционни за страната области на стопанския живот - селско стопанство, хранителна промишленост, туризъм, изследване на пораженията, нанесени от промишлените отрови върху човешкия организъм, почвата, водата и т.н. с цел предприемане на незабавни мерки за спасяване на хората и природата; въвеждане на съвременни технологии; интензивно международно екологично сътрудничество.

 

6. В областта на националната наука и култура: деполитизация;деидеологизация; съчетаване на държавната помощ и спонсорирането.

 

 

139-ти Пернишки избирателен район

 

Михаил Недялков Савов

народен представител, предложен от БСП

Михаил Савов

 

Роден на 8 ноември 1928г. В с. Недялково, Трънска община. Завършил е Киевския държавен университет. Професор, доктор на икономическите науки. Владее руски език. Женен.
През последните десет години е бил ръководител на катедра „Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт "Карл Маркс", ректор на института, зам. Министър на народната просвета, председател на Съвета за висше образование, директор на Института по световно стопанство и международни икономически отношения към БАН.

 

Във Великото народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели за мирен преход към демократична ситема на обществено-политическия живот, национално съгласие, социална справедливост, социалистическа алтернатива в развитието на страната.

 

В работата на парламента ще взема участие по разработването на икономическата политика, по конкретно външноикономическите и външнополитическите отношения на България; проблемите на духовната сфера и по-конкретно - научната и образователната политика.

 

Собствени виждания за бъдещото развитие на България:

 

1. Пътища за демонтиране на тоталитарната политическа ситема: демократизация на обществено-политическия животчрез политически плурализъм, гласност и народовластие.

 

2. Механизми за осъществяване на перхода към пазарна икономика: раздържавяване и приватизация на собствеността; развитие на пазарни отношения и формиране на пълнокръвен съвременен национален пазар; регулируема либерализация на стопанския живот; постепенно отваряне на националната икономика и вграждането й в световното стопанство.

3. Мерки за защита на социално слабите слоеве: индексация на ниските заплати, пенсиите и стипендиите в зависимост от инфлационния процес; усъвършенстване на ситемата за безплатно здравеопазване и образование, а също и на почивното дело.

4. Гаранции за националната сигурност: национално съгласие; правов обществен ред; преодоляване на неподчинението; запазване и укрепване на военно-политическия съюз със СССР; усъвършенстване на отбранителната система;

 

5. В областта на екологията: преструктуриране и модернизация на икономиката; борба за екологично чисти производства.

 

6. В областта на националната наука и култура: създаване на условия и предпоставки за по-нататъшно развитие и подем на тези сфери на дейност.

 

 

140-ти Радомирски избирателен район

 

Бойко Георгиев Димитров
Народен представител, предложен от БСП

Бойко Димитров

 

 

Роден на 5 юни 1941г. В гр. Плевен. Завършил е институт за международни отношения в Москва. Владее руски, английски и испански, ползва френски език. Семеен е, има четири деца. Бил е посланик в Куба, зам.завеждащ отдел „Международен" в ЦК на БКП, министър на външните работи.

 

Във Великото народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели за мирен преход към демокрация и пазарна икономика върху платформата на национално съгласие и сътрудничество; защитеност на социално слабите в условията на перхода; демократизация на местното самоуправление при решаване проблемите на здравеопазването, просветата, водоснабдяване и други градоустройствени проблеми; аграрна и регионална политика, отчитаща интересите на полупланинските и крайграничните райони.

В работата на парламента ще взема участие в разработването на аграрната реформа, реформа на местното самоуправление и социалното законодателство.

 

Собствени виждания за бъдещото развитие на България:

 

1. Пътища за демонтиране на тоталитарната политическа ситема: новата конституция и другите законодателни актове да гарантират равнопоставеност на политическите сили; утвърждаване на демократична политическа култура, изключваща тоталитарно мислене и поведение от „всякакъв цвят".

 

2. Механизми за осъществяване на перхода към пазарна икономика: стопанска реформа в нейната съвкупност от конституционни и други законодателни актове, заедно със съответна правителствена програма за икономика, опиращи се на широка подкрепа от ВНС и обществото като цяло.

 

3. Мерки за защита на социално слабите слоеве: индексация и други компенсационни мерки срещу инфлацията; помощ и пренасочване на оставащите без работа.

 

4. Гаранции за националната сигурност: вътрешна стабилност на мирния преход и решаване на националния въпрос; интеграция в обединена Европа и в новата общоевропейска ситема, включваща САЩ и Канада; добросъседскси отношения с балканските страни.

 

5. В областта на екологията: необходимо е формиране на екологично мислене - стил на поведение и живот.

 

 

13-ти Пернишки многомандатен избирателен район

 

Иван Спасов Неврокопски
Народен представител, предложен от СДС

Иван Неврокопски

 

 

Роден на 12 декември 1926 г. в село Крупник, Благоевградско. Следвал е право в СУ „Св. Климент Охридски", но прекъсва образованието си по политически причини. Бил репресиран - 12 години изтърпява наказание лишаване от свобода. Член на БЗНС „Никола Петков". РаАботил е като работник в строителството.

 

Във Великото Народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели, свързани с решаването на социалните и екологическите проблеми.

 

В работата на Парламента ще участва при разработването на въпроси в областта на националната сигурност.

 

Собствени виждания за бъдещото развитие на България:

 

1. Пътища за демонтиране на тоталитарната политическа система: разделение на властите; демократизиране; избори за честно самоуправление.

 

2. Механизми за осъществяване на прехода към пазарна икономика: приватизация, закон за земята и ускорено стабилизиране на селското стопанство.

 

3. Мерки за защита на социално слабите слоеве; гарантиран минимум за нормално съществуване.

 

4. Гаранции за националната сигурност: балансираност на интересите с балканските народи; европейско..?! сътрудничество.

 

5. В областта на екологията: изпълнение програмата на СДС.

 

6. В областта на национланата наука и култура: пълна демократизация.

 

 

Ценко Трифонов Цветков
народен представител, предложен от СДС

Ценко Цветков

 

Роден на 7 декември 1955 г. в с. Ъглен, Ловешка област. Завършил е психология в СУ „Св. Климент Охридски". Владее руски език. Семеен е. Безпартиен. Работил е като гимназиален учител, заводски психлог в Научно-производствено предприятие „Благой Попов" - гр. Перник.

 

Във Великото народно събрание ще защитава интересите на своите избиратели, свързани с разрешаването на някои социално-икономически, екологични и други проблеми.

 

В работата на Парламента ще вземе участие в разработването на проблеми в областта на икономиката и социалната политика.


Собствени виждания за бъдещото развитие на България:

 

1. Пътища за демонтиране на тоталитарната политическа система: гласност; мандатност; конкурентност в икономиката и политиката; търсене на отговорност за стопански и политически престъпления; разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; нова демократична конституция, с която да се закрепят тези демократични ценности.

 

2. Механизми за осъществяване прехода към пазарна икономика: развитие на трите форми на собственост - частна, кооперативна и държавна, с предимство на частната; възраждане на българското село; аграрна и ценова реформа.

 

3. Мерки за защита на социално слабите слоеве: нова социална политика, заимстваща положителния опит от развитите европейски демокрации.

 

4. Гаранции за националната сигурност: премахване на иделогочиеската конфронтация; осигуряване на гаранции от Варшавския договор или Съветския съюз, от НАТО; национално единство; деполитизация на армията, милицията, прокуратурата и съда.

 

5. В областта на екологията: нова икономическа и стопанска политика; строго законодателство; ликвидиране или реконструиране на предприятията- замърсители.

 

6. В областта на националната наука и култура: нова стратегия на основата на развитието на демократичните процеси и ценности; деидеологизация на науката, културата и образованието; автономност на висшите учебни заведения.

 

 

Кръстьо Горанов Анков
народен представител, предложен от БСП

Кръстьо Горанов

 

Роден на 26 септември 1931 г. в гр. Перник. Завършил е висше образование в Московския държавен университет. Член-кореспондент на БАН, професор, доктор на философските науки, доктор на изкуствознанието. Владее руски и френски език. Женен, с две деца. Бил е завеждащ секция и научен секретар в Института по социология към БАН , ректор на Висшия институт по театрално изкуство /ВИТИЗ/, директор на Института за култура и министър на културата, завеждащ секция в Института по проблемите на изкуствознанието.

 

Във Великото народно събрание ще отстоява исканията на своите избиратели за социална защитеност на трудовите хора, за екологично чисто небе, въздух и земя, за развитие на културата в тр. Перник и района.

 

В работата на Парламента ще вземе участие при разработването на конституцията и някои проблеми в областта на науката, културата и образованието.

 

Собствени виждания да бъдещото развитие на България:

 

Националната наука и култура трябва да бъдат защитени както от административно-бюрократичния произвол, така и от личната корист на отделни творци.

 

Ненко Викторов Темелков
народен представител, предложен от БСП

 

 

Роден на 5 ноември 1948 г. в гр. Перник. Завършил Висшия химико-технологичен интститут- гр. София, професия инженер-металург, и Висшия икономически институт „Карл Маркс"- международни икономически отношения. Семеен. Работил е като инженер-металург; секретар на Градския комитет на ДКМС-гр. Перник; зам.-директор на инженерингова организация в Завод за тежко машиностроене - гр. Радомир; секретар на партийния комитет в Металургичния комбинат „Ленин" и секретар на Общинския съвет на БСП - гр. Перник. Член на ВС на БСП.

 

Във Великото народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели за пълноправно развитие на всички форми на собственост, ускорено преминаване към пазарна икономика, законодателство срещу монополизма в икономиката, безплатна медицинска и лекарствена помощ за децата до 16-годишна възраст.


В работата на Парламента ще вземе участие при разработването на социалното законодателство - защита на трудещите се, самотните майки, инвалидите и многодетните семейства.

 

Собствени виждания за бъдещото развитие на България:

 

1. Пътища за демонтиране на тоталитарната политическа система: България трябва да стане съвременна демократична държава с многопартийна парламентарна политическа система на управление и гражданско общество, което би гарантирало никога да не се върне тоталитаризмът, бил той с червен или син цвят.

 

2. Механизми за осъществяване на прехода към пазарна икономика: либерализиране на ценообразуването; демонополизация и раздържавяване на икономиката; законодателно гарантиране на конкуренцията; свобода на външноикономическата дейност на фирмите; конвертируемост на лева; свободен пазар на средствата за производство, материалните ресурси и финансовите средства. На България е нужен не само път към Европа, а и европейски пътища, транспорт и съобщения.

 

3. Мерки за защита на социално слабите: индексация на доходите, особено на хората с ниски заплати, пенсии и стипендии, съобразно темповете на инфлация; гарантирано безплатно здравеопазване и образование.

 

4. Гаранции на националната сигурност: трябва да ги търсим както в традиционната дружба със Съветския съюз, така и в рамките на бъдещия общоевропейски процес за сигурност.

 

5. В областта на екологията: необходими са бързи мерки за закриване на предприятията, застрашаващи здравето на хората; многократно увеличаване на инвестициите за еклогична защита; пълна гласност за екологичната обстановка в цялата страна; граждански контрол върху дейността на фирмите при замърсяване на околната среда.

 

6. В областта на националната наука и култура: свобода на мисълта и творчесвото; българското училище отново да стане храм на нашето възраждане.

 

 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.